یادداشت معاون فنی

به وبگاه هنرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) خوش آمدید.

در متون کهن ایرانی آمده است:
پرورش را باید مانند زندگی مهم شمرد. هر کس باید به وسیله‌ی پرورش و فراگرفتن و خواندن و نوشتن خود را به پایگاه ارجمند
رساند و با رعایت دستورهای دینی و استفاده از پندنامه‌ها، قانون و نظم را نگه دارد.
یکی از شاخص‌های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می‌دانند که نظام آموزشی و پروشی آن به عهده گرفته است. ثمربخشی این نظام از یک سو تبدیل کردن انسان‌های مستعد به انسان های بالنده، سالم، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش‌های متفاوت فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی.

نظر به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی همه‌ی کشورهای جهان بر این باورند که آموزش و پرورش:

  • حق است مانند حق حیات
  • با زیست انسان پیوند خورده است
  • نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است
  • باید در سراسر حیات آدمی استمرار داشته باشد

این هنرستان مفتخر به تربیت و تقدیم مفاخر اثرگذار است که هرکدام دارای عناوین نخستین و برترین، در رشته و مناصب خود بودند. این مجموعه حاصل فعالیت جوانان دیروز است که باترسیم مسیری از دیروز تا امروز همراه با فراز و نشیب‌ها و افت و خیزهای بسیاری بوده ام حیات خود را حفظ نموده است.

    بسیاری از فعالیت‌های علمی و پژوهشی صورت گرفته درهنرستان ر تعامل مستقیم با صنایع و به منظور حل مسائل روز صنعتی کشور انجام شده و تعداد زیادی از هنرجویان تحت نظارت استادان این هنرستان در آن پروژه ها فعالیت که فضای مناسبی برای ورود فارغ التحصیلان به حوزه کاری و تبدیل ایده‌های ایشان به محصول با هدف ایجاد اشتغال و ارزش افزوده فراهم کرده است.
    از شما دعوت می کنم با بررسی بیشتر وبگاه و بازدید از تاریخچه هنرستان، اطلاعات کامل تری از فعالیت های آموزشی و پژوهشی هنرستان بدست آورید.